REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KASANAKULTURE.PL

Dziękuję za odwiedzenie Serwisu Internetowego udostępnianego pod adresem internetowym www.kasanakulture.pl (dalej jako: „Kasanakulture.pl”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez Usługobiorcę o korzystaniu z kasanakulture.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszam do zapoznania się regulaminem

1)    O NAS

Właścicielem Serwisu Kasanakulture.pl jest Michał Wakuliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INFO EXPRESS MICHAŁ WAKULIŃSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Czerwonego Krzyża 2, 08-110 Siedlce i adres do doręczeń: ul. Śmiała 17A/184, 08-110 Siedlce, NIP 8212365058, REGON 140292439, adres poczty elektronicznej: a.wakulinska@kasanakulture.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 606296319 (dalej jako: „Usługodawca”).

2)    DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 2. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS – Serwis Internetowy Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym www.kasanakulture.pl.
 3. BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w Serwisu Internetowego dla jego Usługobiorców umożliwiający im czytanie artykułów zamieszczonych na Blogu przez Usługodawcę.
 4. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Serwisu Internetowego umożliwiający skontaktowanie się z Usługodawcą, dostępny w zakładce „Kontakt”.
 6. FORMULARZ ZAPISU – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny po złożeniu Zamówienia umożliwiający w celu podania danych identyfikujących Usługobiorcę jako uczestnika kursu.
 7. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 8. KURS ONLINE – Usługa Elektroniczna, polegająca na udzieleniu Usługobiorcy dostępu do jednego albo większej liczby nagrań szkoleniowych, w tym również z możliwością uczestnictwa w szkoleniach odbywających się przez internet na żywo (streaming w czasie rzeczywistym), która może być przedmiotem Umowy o Świadczenie Usług zawieranej między Usługodawcą a Usługobiorcą.
 9. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Serwisu Internetowego.
 10. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
 11. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 12. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – umowa o świadczenie odpłatnych usług (w tym Usług Elektronicznych) zawierana na odległość za pośrednictwem Serwisu Internetowego między Usługodawcą a Usługobiorcą.
 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
 14. USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie, w tym zawierająca lub zamierzająca zawrzeć Umowę o Świadczenie Usług.
 15. USŁUGODAWCA – Michał Wakuliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INFO EXPRESS MICHAŁ WAKULIŃSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Czerwonego Krzyża 2, 08-110 Siedlce i adres do doręczeń: ul. Śmiała 17A/184, 08-110 Siedlce, NIP 8212365058, REGON 140292439, adres poczty elektronicznej: a.wakulinska@kasanakulture.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 606296319.
 16. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Usługobiorcy zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług.

3)    OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z KASANAKULTURE.PL

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisu Internetowego w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisu Internetowego, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisu Internetowego plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
 4. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

4)    USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest bezpłatne, z wyjątkiem tych funkcjonalności, których dostęp wymaga zawarcia odpłatnej umowy z Usługodawcą.
 3. Usługobiorca może korzystać w Serwisu Internetowego z następujących Usług Elektronicznych:
 4. Blog;
 5. Formularz Kontaktowy;
 6. Formularz Zapisu;
 7. Newsletter;
 8. Uczestnictwo w Kursach Online.
 9. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest na stronie Serwisu Internetowego.
 10. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad i w sposób prawidłowy.

5)    BLOG

 1. Przeglądanie Bloga dostępnego w Serwisu Internetowego jest nieodpłatne.
 2. Samo przeglądanie Bloga możliwe jest po przejściu do zakładki Serwisu Internetowego o nazwie „Blog”, w której dostępne są najnowsze artykuły branżowe. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub opuszczenie strony Serwisu Internetowego.
 3. Blog dostępny jest dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.
 4. Usługodawca umożliwia dodawanie komentarzy pod wpisami na Blogu. Komentarze Usługobiorców wyrażają wyłącznie ich własną opinię i nie stanowią opinii Usługodawcy. Niedozwolone jest zamieszczanie komentarzy naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd innych Usługobiorców, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne serwisy i strony internetowe. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia komentarzy naruszających powyższe zasady.

6)    FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Korzystanie z Formularza Kontaktowego rozpoczyna się po (1) przejściu do zakładki „Kontakt” widocznej na stronie internetowej Serwisu, (2) wypełnieniu Formularza Kontaktowego i (3) kliknięciu pola „Wyślij” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Kontaktowym niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię, adres poczty elektronicznej i treść wiadomości.
 2. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy, a w szczególności nie wymaga tworzenia Konta. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy ulega zakończeniu z chwilą przesłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania wysyłania wiadomości za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

7)    NEWSLETTER

 1. Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta.
 2. Zapisanie się na Newsletter następuje po (1) podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu Internetowego imienia Usługobiorcy oraz adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera oraz (2) kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta lub wysyłania wiadomości w Formularzu Kontaktowym – z chwilą utworzenia Konta lub skorzystania z Formularza Kontaktowego Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 3. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.wakulinska@kasanakulture.pl.

8)    WARUNKI ZAKUPU I KORZYSTANIE Z FORMULARZA ZAPISU

 1. W Serwisu Internetowego możliwe jest dokonanie zakupu dostępu do Kursu Online. Aby dokonać zakupu i zawrzeć Umowę o Świadczenie Usług, niezbędne jest wcześniejsze złożenie Zamówienia.
 2. Cena Kursu Online uwidoczniona na stronie Serwisu podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie Zamówienia wraz z podatkami Usługobiorca jest informowany na stronach Serwisu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Usługobiorcę woli związania się umową.
 3. Procedura składania Zamówień w Serwisu Internetowego za pomocą Formularza Zamówień ma następujący przebieg:
 4. Zakup następuje po uprzednim złożeniu przez Usługobiorcę Zamówienia za pomocą Formularza Zapisu.
 5. Korzystanie z Formularza Zapisu rozpoczyna się po kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola potwierdzającego zakup Kursu Online. Następnie Usługobiorca jest przekierowywany do Formularza Zapisu w celu podania danych identyfikujących Usługobiorcę jako uczestnika kursu. W Formularzu Zapisu niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz informacji dotyczącej preferowanego sposobu płatności i sposobu dostawy (jeśli dotyczy). W przypadku Usługobiorcy niebędącego konsumentem niezbędne jest również podanie nazwy firmy/instytucji oraz numeru NIP.
 6. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Usługobiorcy stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa.
 7. Usługodawca udostępnia następujące sposoby i terminy płatności z tytułu zawartej umowy: 
 8. Sposoby płatności:
 9.             płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy;
 10.             płatności elektroniczne za pośrednictwem PayU. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

⮚      PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

 1. Terminy płatności:
 2.             w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznych Klient obowiązany jest dokonać płatności tytułem zawartej umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, nie później jednak niż na 1 Roboczy przed dniem, w którym odbywa się dany kurs.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 8.3 lit. c) Regulaminu. Treść umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Usługodawcy.

9)    WARUNKI I TERMINY WYKONANIA USŁUGI

 1. Usługodawca udziela Usługobiorcy na czas określony dostępu do Kursu Online na żywo. W zależności od rodzaju kursu, Usługodawca może również udostępnić Usługobiorcy nagranie ze szkolenia oraz dostarczyć Usługobiorcy określone materiały tekstowe, graficzne lub/ i audiowizualne ze szkolenia w formie przesyłki elektronicznej.
 2. Szkolenia odbywają się w terminie oraz na warunkach wskazanych w opisie danego szkolenia na stronie Serwisu Internetowego.

10)  KONTAKT Z KASANAKULTURE.PL

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest Formularz Kontaktowy, poczta elektroniczna (e-mail: a.wakulinska@kasanakulture.pl) oraz poczta tradycyjna (ul. Śmiała 17A/184, 08-110 Siedlce), za pośrednictwem których można wymieniać ze mną informacje dotyczące korzystania z kasanakulture.pl. Usługobiorcy mogą kontaktować się ze mną także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

11)   REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego, w tym reklamacje dotyczące kursów, funkcjonalności Serwisu oraz Usług Elektronicznych, Usługobiorca może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: a.wakulinska@kasanakulture.pl lub pisemnie na adres: ul. Śmiała 17A/184, 08-110 Siedlce.
 2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 4. Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialnością wobec Usługobiorców będących przedsiębiorcami z tytułu przepisów o rękojmi, o których mowa w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

12)  ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;  (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Z zastrzeżeniem pkt. 12.1 Regulaminu, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów, o których mowa w pkt. 12.2 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument: w przypadku zakupu usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Śmiała 17A/184, 08-110 Siedlce lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.wakulinska@kasanakulture.pl. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta), jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 6. Zawarte w niniejszym punkcie 15. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

13)  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt 12. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę/Klienta niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 4. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy na czas trwania weryfikacji.
 5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie z Serwisu Internetowego, a w przypadku jej braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 6. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

14)  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców/Klientów będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę/Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

15)  PRZERWY TECHNICZNE

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jej Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z jej Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Usługodawca obowiązany jest informować niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
 3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego i jej Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 4. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.
 5. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.

16)   PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jej poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisu Internetowego obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

17)   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Językiem stosowanym w komunikacji Usługodawcy z Usługobiorcą jest język polski.
 2. Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych; zmiany sposobów płatności lub dostawy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej Konto, Umowa o Świadczenie Usług) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 6. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

Dziękuję za uważną lekturę!

W razie pytań jestem zawsze do Państwa dyspozycji – proszę o kontakt.

Zapraszam do współpracy