Regulamin szkoleń organizowanych przez EduExpress Anna Małczuk-Wakulińska, ul. Śmiała 17A/184, 08-110 Siedlce, NIP 821 235 87 10.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez EduExpress (zwaną w dalszej części Organizatorem)
 2. Szczegółowe informacje o organizowanych szkoleniach znajdują się stronie internetowe www.kasanakulture.pl.
 3. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z ofertą i zapewnienia uczestnikowi certyfikatu udziału w szkoleniu oraz materiałów szkoleniowych.

§ 2 Zgłoszenia na szkolenie

 1.  Uczestniczką / uczestnikiem szkolenia jest osoba zgłoszona na szkolenie poprzez przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na stronie https://kasanakulture.pl/ lub poprzez zgłoszenie wysłane na adres mailowy: m.wakula@kasanakulture.pl.
 2. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem terminu określonego w formularzu zgłoszeniowym, zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji oraz niniejszego regulaminu.
 3. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem platformy ClickMeeting i poczty elektronicznej.

§ 3 Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnacji ze szkolenia, max. do trzech dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia szkolenia, należy dokonać przesyłając do Organizatora wiadomość rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, e – mailem na adres: m.wakula@kasanakulture.pl.
 2. Za datę rezygnacji ze szkolenia uznaje się datę wpływu maila do Organizatora.
 3. Brak informacji o rezygnacji ze szkolenia, brak wcześniejszej opłaty, jeżeli była wymagana, nieobecność na szkoleniu lub dokonanie rezygnacji na mniej niż trzy dni kalendarzowe przed planowanym szkoleniem skutkuje obowiązkiem zapłaty całości kwoty za szkolenie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników na 3 dni kalendarzowe przed terminem szkolenia.
 5. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje, o tym fakcie każdego z uczestników.

§ 4 Opłaty za szkolenia i warunki płatności

 1. Płatność za szkolenie należy uiścić na podstawie faktury VAT wystawionej przez Organizatora w dniu szkolenia.
 2. Płatności za szkolenie należy dokonać w terminie podanym na fakturze na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy.
 3. W przypadku braku płatności w terminie Organizator zastrzega sobie prawo naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki oraz obciążenia dłużnika kosztami windykacji zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 5 Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13, ust. 1 oraz art. 14. ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”, informujemy, że administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a) uczestnictwa w szkoleniach Organizatora
  b) przesyłania informacji handlowych i marketingowych na temat produktów i usług oferowanych przez Organizatora.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu w treść swoich danych osobowych, do dokonania ich zmiany oraz żądania ich usunięcia.

§ 6 Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Masz pytania dotyczące regulaminu lub zapisów na szkolenia?